Regulamin


Ostatnia aktualizacja 29/10/2020 21:00

 

Regulamin imprezy Furpile, odbywającej się w dniach 15 – 17 Stycznia 2021 roku, w Hotel Antonińska, ul. Jana Ostroroga 8A, 64-100 Leszno.

 

§ 1. Niniejszy regulamin zawiera:
    A. Definicje pojęć użytych w regulaminie,
    B. Przepisy ogólne,
    C. Prawa i obowiązki uczestnika imprezy,
    D. Prawa i obowiązki organizatora imprezy,
    E. Przepisy porządkowe i sanitarne,
    F. Przepisy dotyczące ewentualnych reklamacji,
    G. Politykę przetwarzania danych osobowych.

§ 2. Definicje regulaminowe
    A. Uczestnik - Uczestnikiem imprezy Furpile jest osoba pełnoletnia, która dokonała opłaty za uczestnictwo w imprezie oraz posiada ważny badge wydany przez Organizatora.
    B. Organizator - Organizatorem imprezy Furpile jest Leonard „Assalt” Jamróz, Prusinowice 14A, 95-083 Prusinowice. Organizator działa osobiście lub za pośrednictwem osób przez niego wyznaczonych.
    C. Hotel - Hotel Antonińska, mieszczący się pod adresem ul. Jana Ostroroga 8A, 64-100 Leszno, który jest miejscem odbywania się imprezy.

 

PRZEPISY OGÓLNE


§ 3. Impreza Furpile nie jest imprezą masową i przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) nie mają zastosowania.

§ 4. Każdy Uczestnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu hotelu Antonińska. Regulamin hotelu Antonińska dostępny jest na stronie internetowej hotelu pod adresem https://www.antoninska.com.pl/ (lub bezpośrednio https://u.profitroom.com/2018-antoninska-com-pl/uploads/regulaminhotelu04.05.2020r..pdf).

§ 5. W momencie odbioru identyfikatora od Organizatora Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów opisanych w § 4. Uczestnik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że rażące naruszenie postanowień regulaminów będzie skutkować wydaleniem z terenu imprezy bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do odszkodowania za ewentualne szkody powstałe z winy Uczestnika na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 6. Przez identyfikator rozumie się plastikową kartę wielkości karty kredytowej, z nadrukiem zawierającym wybrane przez Uczestnika pseudonim i grafikę. Identyfikator wydawany jest po potwierdzeniu danych uczestnika podczas rejestracji po przybyciu na teren konwentu.
    A. Uczestnik ma obowiązek posiadać identyfikator zawsze przy sobie na terenie i w czasie trwania imprezy.
    B. Uczestnikowi, który zagubił identyfikator zostanie wydany nieodpłatnie duplikat po wyjaśnieniu okoliczności zagubienia.

 

PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA


§ 7A. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że przebieg imprezy może być utrwalony za pomocą zapisu audio-video oraz udostępniany on-line.

§ 7B. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych j. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA


§ 8. Uczestnik ma obowiązek:
    A. Przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. z dnia 18 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).
    B. Odnoszenia się do innych Uczestników z należytą kulturą osobistą,
    C. Realizowania poleceń Organizatora lub osoby przez niego wyznaczonej, chyba że polecenie to jest sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym.

§ 9. Uczestnik ma prawo:
    A. Korzystania z wszelkich atrakcji oferowanych przez Organizatora na terenie i w czasie imprezy,
    B. Swobodnego przemieszczania się po terenie imprezy, poza miejscami z wyraźnie zaznaczonym zakazem wstępu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA


§ 10. Organizator ma obowiązek:
    A. Zapewnienia porządku podczas trwania Imprezy Furpile,
    B. Podania do wiadomości wszystkim Uczestnikom:
        - osób wyznaczonych przez Organizatora - o ile takie będą,
        - zakresu ich obowiązków,
    C. Podawania na bieżąco do wiadomości Uczestników programu imprezy oraz wszelkich zmian w nim zachodzących.

§ 11. Organizator ma wyłączne prawo do egzekwowania i interpretowania niniejszego regulaminu.

§ 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przez Uczestnika zagubione lub pozostawione bez opieki w czasie i na terenie imprezy.

§ 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Uczestnika. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na psychice i mieniu, w tym na prawach autorskich, ponosi sprawca.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE I SANITARNE


§ 14. Zabrania się Uczestnikom:
    A. Palenia tytoniu i jemu podobnych produktów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
    B. Spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
    C. Wnoszenia i posiadania na terenie imprezy broni, materiałów wybuchowych oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych dla innych Uczestników,
    D. Agitacji politycznej na terenie imprezy,
    E. Przeprowadzania jakichkolwiek akcji reklamowych - chyba, że Organizator wydał zgodę na to.

§ 15. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku braku zachowania należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku.

§ 16. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy Uczestnika, który:
    A. Zachowuje się agresywnie,
    B. Jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
    C. Nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,
    D. Nie przestrzega postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

§ 17. Organizator wprowadza następujący reżim sanitarny na terenie imprezy:
    A. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych środków higienicznych w postaci maseczki zakrywającej nos i usta oraz płynu do dezynfekcji,
    B. Organizator będzie przechowywał dane Uczestników 14 dni po zakończeniu imprezy w celu ich ewentualnego przekazania do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i służb porządkowych na ich wezwanie,
    C. Zebraniu i ewentualnemu przekazaniu podlegają dane następujące: imię i nazwisko, adres, deklarowany przez Uczestnika ogólny stan zdrowia.

§ 18 A. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Polski Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany terminu jej odbywania. W takich przypadkach Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych pieniędzy w  terminie 14 dni roboczych.

§ 18 B. Ponieważ sytuacja na terenie Polski jest dynamiczna, Organizator będzie publikował na bieżąco, pod adresem https://2021.furpile.pl/Pages/Covid/pl wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego na terenie imprezy.

 

REKLAMACJE


§ 19. Ewentualne reklamacje należy kierować pod adres Organizatora Prusinowice 14A, 95-083 Prusinowice, [email protected].

§ 20. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać:
    A. Imię i nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika,
    B. Opis sytuacji będącej podstawą reklamacji,
    C. Propozycję rozwiązania sporu.

§ 21. Organizator ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

§ 22. W przypadku odpowiedzi niezadowalającej Uczestnika, ma on prawo do wszczęcia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

§ 23. W przypadku gdy Uczestnik nie zgodzi się z orzeczeniem mediatora, ma prawo zgłosić sprawę do sądu powszechnego.

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


§ 24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
    A. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Leonard Jamróz, Prusinowice 14A, 95-083 Prusinowice,
    B. Zbierane będą następujące dane:
        - Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, identyfikator/pseudonim, data urodzenia – w celach związanych ze świadczeniem usługi noclegowej,
        - Dane teleadresowe: adres poczty elektronicznej, identyfikatory elektroniczne/internetowe – w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem,
        - Dane dotyczące ogólnego stanu zdrowia - w celu ich ewentualnego przekazania odpowiednim organom w kontekście bezpieczeństwa sanitarnego,
    C. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są:
        - Organizator Leonard Jamróz,Prusinowice 14A, 95-083 Prusinowice,
        - Hotel Antonińska, ul. Jana Ostroroga 8A, 64-100 Leszno.

§ 25. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 26. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika Organizatorowi zostaną usunięte 14 dni od momentu zakończenia imprezy.

§ 27. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza brak możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w imprezie Furpile.

§ 28. Uczestnik zgadza się z tym, by Organizator podał do wiadomości innych Uczestników poprzez ujawnienie ich na identyfikatorze następujących danych:
    - imię i nazwisko,
    - wybrany przez Uczestnika pseudonim,

§ 29. Uczestnikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 30. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych.

§ 31. Organizator może zmienić postanowienia regulaminu w każdej chwili. Zmiany ogłasza się natychmiast za pośrednictwem https://2021.furpile.pl/